Edinburgh – Straiton Halfords, 11 Straiton Main, Loan Head, Edinburgh, Edinburgh